د مرکې ثبت / نقل

ستاسو څرګندونې

د قضیې څښتن به هر هغه څه لیکي چې تاسو یې په مرکه کې وايئ. دغې سند ته د ثبت/نقل سند ویل کیږي. ستاسو د پناه غوښتنې په پروسه کې د پریکړې لپاره اړوند ثبت یا سوابق خورا مهم دي.
د مرکې په پای کې به، اړونده ثبت په لوړ غږ وغږول شي. یو شفاهي ژباړونکی به تاسو ته دقیق ډول هغه څه وايي چې دوی یې یادونه کوي. په غور سره یې واورئ. په ثبت کې باید هرڅه سم وي. هر څه باید په هغه ډول لیکل شوي وي چې تاسو ویلي دي. ایا تاسو کوم څه هېر کړي دي؟ اوس هم کولی شئ هغه ووایاست. ایا اړونده ثبت ناڅرګنده بڼه لري؟ ایا په ثبت کې تېروتنې شتون لري؟ مهرباني وکړئ سمدستي یې په اړه مرکه کوونکي ته ووایاست! هغه تېروتنې به سمې کړل شي.

وروسته له هغې تاسو باید پاڼه لاسلیک کړئ. ستاسو لاسلیک په دې معنا دی چې: اړونده ثبت سم دی، او پکې شته هرڅه ریښتیا دي. که چېرې هر څه سم وي په دې توګه یې نو سمدلاسه لاسلیک کړئ.

د مرکې په پای کې، تاسو کولی شئ د مرکې د ثبت یوه کاپي ترلاسه کړئ. د مرکې د ثبت د یوې کاپۍ غوښتنه وکړئ!

ستاسو څرګندونې به څېړل کیږي

د کډوالۍ او پناه غوښتنې فدرالي دفتر به هر هغه څه څېړي چې تاسو یې وایئ. د قضیې څښتن د یوه جاسوس په څیر کار کوي. نوموړي ستاسو د هیواد په اړه ګڼ شمېر راپورونه لوستلي وي.

د قضیې څښتن ښايي ستاسو په هیواد د یوه څه په اړه درڅخه پوښتنه وکړي. د بېلګې په توګه، که تاسو نوموړي ته د یو ځانګړي برید یا قوماندان په اړه ووایاست، هغه به پوښتنه وکړي چې آیا دا خبره مو سمه ده او که نه. ستاسو نوم به ستاسو په هیواد کې چارواکو یا پولیسو ته نه لیږدول کیږي.
ایا تاسو نه غواړئ چې دغه ډول کتنې مو ترسره شي؟ په اړه یې خپل استازي او د کډوالۍ او پناه غوښتنې فدرالي دفتر ته ووایاست.
مهرباني وکړئ دوی ته یې د علت په اړه هم ووایاست.

ایا بله مرکه هم شته؟

د کډوالۍ او پناه غوښتنې فدرالي دفتر اوس د مرکې اړونده ثبت له ځانه لري. ځینې وختونه یاد چارواکي اړتیا لري چې په نورو جزیاتو هم پوه شي. په دې توګه به تاسو د دوهمې مرکې لپاره بله بلنه ترلاسه کوئ. یاده مرکه هم د لومړۍ هغې په څیر مهمه ده. اصول یې سره یو شان دي.

د قضیې څښتن ښايي داسې پوښتنې هم وکړي چې تاسو مخکې هم اوریدلي وي. تاسو ښايي په پخوانیو مرکو کې دوی ته ځواب ورکړی وي. په هرحال بیا هم د مرکې لپاره چمتووالی ونیسئ. ستاسو حقوقي مشاور به له تاسو سره مرسته وکړي. د قضیې څښتن د اړونده پوښتنو لیست له ځانه سره لري. نوموړی باید ټولې پوښتنې وکړي. مهرباني وکړئ دوی ته یې په اړه بیا ځواب ورکړئ.