د پناه غوښتنې پروسه

مؤسسات او پړاوونه یې

نابالغو کسانو ته په اتریش کې د پاتې کیدو اجازه ورکول کیدلی شي:

• پناه
• فرعي خوندیتوب
• د د انساني قاچاق د قربانیانو لپاره د پاتې کیدو حق (تاسو به پیداکړئ د انساني قاچاق او په 14 مه پاڼه کې د ماشومانو د قاچاق په اړه معلومات).
• د استوګنې حق

دا پیچلې خبره ده. تاسو به ترلاسه کړئ
د کارپوهانو له لوري مرسته (8 مه پاڼه وګورئ).
له اړونده کارپوهانو څخه یې په اړه پوښتنه وکړئ.

د ډوبلین مقرره (Dublin Regulation)

  • Wird dein Asylverfahren in Österreich gemacht? Die Prüfung heißt Zulassungsverfahren . Das Gesetz, in dem diese Regeln stehen, heißt Dublin-Verordnung.
  • Warst du vorher in einem anderen Land in der EU? Dann musst du vielleicht wieder zurück in dieses Land.

آیا ستاسو د پناه غوښتنې پروسه به په اتریش هېواد کې ترسره کیږي؟ دغې ارزونې ته د داخلې پروسه ویل کیږي [Zulassungsverfahren] (8 مه پاڼه وګورئ). هغه قانون چې دغه قوانین تنظیموي د ډوبلین د مقررې (Dublin Regulation) په نوم یادیږي. دغه قانون یادونه کوي‎​چې ماشومان او تنکي ځوانان باید له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره ژوند وکړي. آیا ستاسو مور، پلار، خور، ورور، ترور یا تره په یوه اروپايي هیواد کې ژوند کوي؟ ایا تاسو غواړئ چې ورشئ او له دغه شخص سره پاتې شئ؟ مهرباني وکړئ دغه خبره خپل حقوقي مشاور او د کډوالۍ او پناه غوښتنې فدرالي دفتر ته وکړئ (تاسو به د خپل حقوقي مشاور په اړه معلومات په 32 مه پاڼه کې پیداکړئ). ستاسو کورنۍ او خپلوان په کوم هیواد کې اوسیږي؟ د کډوالۍ او پناه غوښتنې فدرالي دفتر به له دې هیواد څخه پوښتنه وکړي چې آیا ستاسو د پناه غوښتنې پروسه پر غاړه اخلي او که نه.
نور اصول په لویانو اشخاصو باندې پلي کیږي. هغه کسان چې عمرونه یې له 18 کالو څخه زیات وي “بالغ” ګڼل کیږي (تاسو به په 18 مه پاڼه کې د عمرد تشخیص په اړه معلومات پیداکړئ) او په متفاوت ډول یې کارونه پر مخ وړل کیږي. ایا تاسو مخکې د اروپايي اتحادیې اړوند په یوه بل هیواد کې اوسېدلي یاست؟ که داسې وي نو تاسو باید بیرته هغې هیواد ته لاړ شئ.

INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN
  • Im Gesetz steht, dass Kinder und Jugendliche bei ihrer Familie und ihren Verwandten leben sollen. Lebt deine Mutter, dein Vater, deine Schwester, dein Bruder, deine Tante oder dein Onkel in einem Land in der EU? Möchtest du zu dieser Person? Bitte sag das deinem Rechtsberater und dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Informationen zum Rechtsberater).
  • In welchem Land lebt deine Familie / leben deine Verwandten? Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl fragt dieses Land, ob es dein Asylverfahren macht. Für Erwachsene gelten andere Regeln. Personen, die älter sind als 18 Jahre, gelten als „Erwachsene“ (Informationen zur Altersdiagnose) und werden anders behandelt.