شما و فامیل‎​تان

چی‎​قسم فامیل خود را دوباره پیدا خواهید کرد؟

آیا نمی‎​دانید والدین یا خواهر و برادرتان کجاست؟ آیا فامیل‎​تان نمی‎​داند شما کجا هستید؟ خدمات ردیابی صلیب سرخ به شما کمک خواهد کرد.

Fotocredit: Österreichisches Rotes Kreuz

شما باید برای صلیب سرخ یک درخواست برای جستجوی فامیل یا اقارب خود بنویسید. به این درخواست «درخواست ردیابی» می‎​گویند. نماینده شما و کمک‎​رسانان شما در نوشتن درخواست ردیابی به شما کمک خواهند کرد. درخواست ردیابی صلیب سرخ کدام مصرفی ندارد.

صلیب سرخ تمام کوشش خود را خواهد کرد. جستجوی فامیل شما وقت زیادی را خواهد گرفت، این یک پروسهٔ کندی است. شما همچنان می‎​توانید خودتان کاری انجام دهید: از دیگر اشخاص پرس و جو کنید، از دوستان بپرسید، از مردم کشور خود سوال کنید.

متاسفانه، صلیب سرخ همیشه در پیدا نمودن اشخاصی که در جستجوی آنهاست موفق نیست. یا جوابشان ممکن است ناراحت‎​کننده باشد – اگر اشخاص فوت نموده یا مریض باشند.

آیا فامیل شما می‎​توانند به اتریش بیاید؟

Nur Kinder und Jugendliche können den Antrag auf Familienzusammenführung stellen!

INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN
آیا دوست دارید والدین‎​تان بیایند و به شما ملحق شوند؟ شما حق دارید در کنار والدین خود زندگی کنید. به آن «پیوند دوباره فامیل» می‎​گویند. شرط‎​های زیادی دارد. بطورمثال: شما پناهندگی داشته باشید یا حفاظت تبعی شما در اتریش تمدید شده باشد.
INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN
پیوند دوباره فامیل یک کار پیچیده است و ممکن است زمان بسیار زیادی طول بکشد. بسیار مهم است که سه ماه بعد از گرفتن پناهندگی خود درخواست دهید. وقتی رای پناهندگی را با مشاور حقوقی خود در میان بگذارید او در مورد این درخواست برای شما توضیح خواهد داد.
فامیل شما باید به سفارت اتریش درخواست دهد. لطفا در مورد پیوند دوباره فامیل از سرپرست و صلیب سرخ اتریش رهنمایی بگیرید، آنها به شما کمک خواهند کرد.Hier bekommst du Informationen zur Familienzusammenführung