بعد از مصاحبه‎​ها

بعد از مصاحبه‎​ها

مصاحبه‎​ها تمام شدند. حالا اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی باید اقدام کند. لطفا صبور باشید. دریافت رای آنها چندین هفته یا ماه طول خواهد کشید. انتظار کشیدن برای بیشتر اطفال و نوجوانان دوران سختی است.

چه کاری می‎​توانید انجام دهید؟

• با کمک‎​رسانان خود صحبت کنید. برای خود دوست پیدا کنید.
به دیگران در مورد اوضاع و احوالتان بگویید.
• کارهایی که از آنها لذت می‎​برید را انجام دهید.
• از وقت استفاده کنید و چیزهای جدید یاد بگیرید،
بطور مثال لسان جرمنی.
• به مکتب بروید. یک کارآموزی پیدا کنید.

Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA)

اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی باید از قوانین بسیاری پیروی کند. مهمترین قانون «کنوانسیون پناهندگان ژنو» است. این قانون می‎​گوید به کدام اشخاص باید پناهندگی داده شود. به اشخاصی پناهندگی داده می‎​شوند که در کشور خود در معرض خطر قرار دارند و کسانی که در آنجا تحت محافظت قرار ندارند.

• بطور مثال: اطفال و نوجوانانی که به دلیل مذهب خود با مشکلات عمده‎​ای مواجه هستند.
• بطور مثال: پسرانی که مجبورشان می‎​کنند با سلاح جنگ کنند.
• بطور مثال: دخترانی که مجبورشان می‎​کنند ازدواج کنند.
• بطور مثال: دخترانی که مجبور به انجام ختنه زنانه می‎​شوند.

رای اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی از طریق پست برای نماینده شما ارسال می‎​شود. رای مثبت یا منفی است. نماینده شما رای را برایتان توضیح خواهد داد.

INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN
  • آیا دوست دارید بدانید «کنوانسیون پناهندگان ژنو» دقیقا چه می‎​گوید؟
    از نماینده خود بپرسید..
  • Dein Vertreter erklärt dir auch den Bescheid.

آیا رای مثبت دریافت کرده‎​اید؟

بعضی از اطفال و نوجوانان « großes Asyl» [پناهندگی کلان] یا «گرفتن پاسپورت» می‎​گویند. اتریش به شما پناهندگی می‎​دهد.

پناهندگی یعنی:

• شما اجازه دارید در اتریش بمانید.
• به مدت 3 سال به شما حق اقامت داده می‎​شود. بعد از 3 سال: آیا تا فعلاً هم در وطن خود در معرض خطر قرار دارید؟ پس به شما حق اقامت نامحدود داده خواهد شد.
• شما اجازه دارید کار کنید.
• شما می‎​توانید یک پاسپورت به نام «Konventionspass» یا «سند سفر پناهندگان» بگیرید. شما می‎​توانید با این پاسپورت سفر کنید.

INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN
  •  اگر زیر 18 ساله هستید، اجازه دارید والدین‎​تان را نزد خود بیاورید تا در اتریش به شما ملحق شوند (معلومات بیشتر در این مورد در صفحه 30).
    (mehr Informationen dazu hier).

حفاظت تبعی

بعضی از اطفال و نوجوانان «پناهندگی کوچک»، «ویزه» یا «پرگراف 8» می‎​گویند.
به کسانی که در وطن خود مصئون نیستند حفاظت تبعی داده می‎​شود.
بطورمثال: وقتی در وطن خطر جنگ داخلی و مرگ وجود داشته باشد.
بطورمثال: وقتی اطفال و نوجوانان مبتلا به یک مریضی خطرناک هستند، اما نمی‎​توانند در وطن خود تداوی شوند.

حفاظت تبعی یعنی:

• شما حق اقامت در اتریش دارید. صرفاً 1 سال اعتبار دارد. قابل تمدید است. نماینده شما باید درخواست دهد. لطفا از نماینده خود درخواست کنید. اگر در حال حاضر 18 ساله هستید، باید خودتان تقاضا دهید. شما باید قبل از خاتمه یافتن حق اقامت خود درخواست دهید. بعداً ممکن است به شما 2 سال حق اقامت داده شود.
• شما اجازه دارید کار کنید.
• آیا بعد از 3 سال حق اقامت شما تمدید شده است؟ اگر زیر 18 ساله هستید، می‎​توانید والدین‎​تان را نزد خود بیاورید تا به شما محلق شوند (معلومات بیشتر در این مورد در صفحه 30).
• شما می‎​توانید یک پاسپورت به نام «Fremdenpass» [پاسپورت اتباع بیگانه] بگیرید. شما می‎​توانید با این پاسپورت سفر کنید.

INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN
  • Dein Vertreter muss den Antrag stellen. Bitte frag rechtzeitig deinen Vertreter.
  • Dein Aufenthaltsrecht ist nach 3 Jahren verlängert worden? Du bist unter 18 Jahre alt, dann kannst du deine Eltern holen (mehr Informationen dazu hier).

آیا شما «پناهندگی» می‎​خواهید؟

لطفا با نماینده خود صحبت کنید. نماینده‎​تان می‎​تواند به شما کمک کند به محکمه اداری فدرال شکایت کنید. صرفاً 4 هفته فرصت دارید که یک شکایت ارائه دهید. شما در این مدت همچنان از حفاظت تبعی برخوردار هستید.