آیا رای منفی دریافت کرده‎​اید؟

آیا رای منفی دریافت کرده‎​اید؟

 

رای منفی است. به شما پناهندگی داده نمی‎​شود.
آیا معتقد هستید که رای اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی غلط است؟ شما و نماینده‎​تان می‎​توانید با یکدیگر یک شکایت برای محکمه اداری فدرال بنویسید. نماینده‎​تان همه چیز را برای شما توضیح خواهد داد و به شما کمک خواهد کرد.

شما صرفاً 4 هفته فرصت دارید شکایت کنید.

INFORMATIONEN FÜR JUGENDLICHE UNTER 18 JAHREN
  • Wenn Du unter 18 Jahre alt bist, muss dein Vertreter die Beschwerde schreiben. Sprich schnell mit ihm, Dein Vertreter erklärt dir alles und hilft dir.

کارهایی که محکمه اداری فدرال انجام می‎​دهد

محکمه اداری فدرال دوباره دوسیه شما را بررسی خواهد کرد. محکمه اداری فدرال از شما می‎​خواهد که در مصاحبه دیگری حضور پیدا نمایید. به این قرار ملاقات « Verhandlung» [محاکمه] می‎​گویند. این جلسه مثل مصاحبه‎​هایی است که ذریعه اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی انجام شدند. یک قاضی در محکمه اداری فدرال دوسیه شما را دوباره بررسی خواهد کرد. یک ترجمان شفاهی دوباره کمک خواهد کرد.

Fotocredit: Harald A. Jahn

قاضی دوباره سوالات زیادی خواهد پرسید. او می‎​خواهد بداند چرا نمی‎​توانید به وطن خود برگردید. مهم است که به این سوالات دوباره جواب دهید. اگر چیزی که قاضی می‎​گوید غلط است، باید آن را توضیح دهید. در این مورد با مشاور حقوقی خود گفتگو کنید.

چه تصمیماتی ممکن است گرفته شوند؟

• محکمه اداری فدرال تصمیم می‎​گیرد که اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی باید با دقت بیشتری دوسیه شما را بررسی کند. شما از طرف اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی یک رای جدید دریافت خواهید کرد.

• محکمه اداری فدرال تصمیم می‎​گیرد که رای اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی اشتباه است. پس به شما حق اقامت داده خواهد شد. این می‎​تواند پناهندگی یا نوع دیگر حفاظت باشد.

• محکمه اداری فدرال تصمیم می‎​گیرد که رای اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی صحیح است. بنابراین پروسیجر پناهندگی در اتریش پایان پیدا می‎​کند.

رای منفی از طرف محکمه اداری فدرال دریافت کردید؟

شکایت کنید

در این راستا با مشاور حقوقی خود گفتگو کنید. بعضی اوقات، منطقی است که به محکمه قانون اساسی و محکمه اداری شکایت کنید. یک کار بسیار پیچیده‎​ای است؛ ضوابط بسیار سختگیرانه هستند. شما برای این شکایت به کمک یک وکیل ضرورت دارید. وکیل 6 هفته فرصت دارد یک شکایت بنویسد.

بازگشت داوطلبانه

شاید شما بخواهید به وطن خود بازگردید. این یک تصمیم کلان است. در این باره با سرپرست خود گفتگو کنید. در صورتی می‎​توانید برگردید که سرپرست شما اجازه دهد و این کار بهترین گزینه برای شما باشد. با مشاور حقوقی خود نیز صحبت کنید.

شما می‎​توانید برای بازگشت خود کمک بگیرید. برای دریافت معلومات بیشتر با مرکز مشاوره بازگشت BBU به تماس شوید: rueckkehr@bbu.gv.at. آیا در یک کمپ BBU هستید؟ پس مشاورین بازگشت به کمپ شما مراجعه خواهند کرد. از کمک‎​رسان خود بپرسید، «چی وقت مشاور بازگشت در کمپ حضور دارد؟»

بازداشت در انتظار اخراج چیست؟ «Gelinderes Mittel» [جایگزین بازداشت] چیست؟

بازداشت در انتظار اخراج یعنی شما زندانی هستید. بازداشت در انتظار اخراج برای کسانی است که باید اتریش را ترک کنند. نترسید. اطفال و نوجوانان غالبا در وضعیت بازداشت در انتظار اخراج قرار نمی‎​گیرند. آیا شما در وضعیت بازداشت در انتظار اخراج قرار دارید؟ لطفا با مشاور حقوقی یا نماینده خود عاجل به تماس شوید. این کار برای شما امکان شکایت کردن را فراهم می‎​کند.
جایگزین بازداشت یعنی شما نباید در وضعیت بازداشت در انتظار اخراج قرار بگیرید. جایگزین بازداشت یعنی شما باید مکرراً به پولیس راپور دهید.