صورت جلسه/ رونوشت

اظهارات شما

مسئول دوسیه هر چیزی که در مصاحبه بگویید را می‎​نویسد. به این سند صورت جلسه / رونوشت می‎​گویند. برای تصمیم‎​گیری در مورد پروسیجر پناهندگی شما صورت جلسه بسیار مهم است.
در پایان مصاحبه، صورت جلسه بلند خوانده می‎​شوند. ترجمان شفاهی دقیقا آنها را برای شما بازگو می‎​کند. با دقت گوش دهید. تمام موارد در این صورت جلسه باید صحیح باشند. همه چیز باید دقیقا قسمی که می‎​گویید نوشته شوند. آیا چیزی را فراموش کرده‎​اید؟ پس حالا آن را بگویید. آیا صورت جلسه واضح نیست؟ آیا در صورت جلسه اشتباهاتی وجود دارد؟ لطفا عاجل آن‎​ها را اعلان کنید! تصحیح خواهند شد.

بعداً باید هر صفحه را امضا کنید. امضای شما به این معنی است که: صورت جلسه صحیح است، همه چیز صحیح است. صرفاً در صورتی امضا کنید که همه چیز کاملا صحیح باشند.

در پایان مصاحبه، شما می‎​توانید یک کاپی از صورت جلسه را دریافت کنید.برای دریافت کاپی صورت جلسه درخواست کنید!

اظهارات شما بررسی خواهند شد

اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی هر چیزی که می‎​گویید را بررسی خواهد. مسئول دوسیه مانند یک مفتش کار می‎​کند. او راپورهای زیادی را از طرف وطن شما مطالعه می‎​کند.

مسئول دوسیه ممکن است در وطن شما پرس و جو کند. بطورمثال، اگر به او در مورد حمله خاصی یا یک قومندان گفته باشید، او در مورد درستی آن پرس و جو می‎​کند. اسم شما به مراجع ذیصلاح یا پولیس وطن شما داده نخواهد شد.
آیا دوست ندارید این بررسی‎​ها صورت بگیرند؟ به نماینده قانونی و اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی بگویید. لطفا دلیل خود را به آنها اعلان کنید.

مصاحبه دیگر؟

حالا اداره امور مهاجرت و پناهندگی فدرال صورت جلسه مصاحبه را دارد. بعضی اوقات سازمان‎​ها ضرورت دارند جزئیات بیشتری بدانند. پس برای اشتراک در مصاحبه دوم یک دعوتنامه دیگری دریافت خواهید کرد. این مصاحبه به اندازه مصاحبه اول مهم است. ضوابط آن فرقی ندارد.

مسئول دوسیه ممکن است سوالاتی از شما بپرسد که قبلا آنها را شنیده‎​اید. ممکن است شما قبلا در مصاحبه‎​های گذشته به آنها جواب داده باشید. در هر صورت خود را برای مصاحبه آماده کنید. مشاور حقوقی‎​تان به شما کمک خواهد کرد. مسئول دوسیه فهرستی از سوالات دارد. او مجبور است که همه سوالات را بپرسد. لطفا به آنها دوباره جواب دهید.