آدرس ها و سازمان‎​ها

BBU Rechtsberatung und Rechtsvertretung / مشاوره حقوقی و نمایندگی قانونی BBU

BBU Rückkehrberatung / مشاوره بازگشت BBU

Hilfsorganisationen in Wien / سازمانهای کمک‎​رسانی در وین

این سازمان‎​ها در وین نیز به شما کمک خواهند کرد. در دیگر شهرهای اتریش نیز سازمانهای کمک‎​رسانی وجود دارند.
مشاوره آنها رایگان است. آیا می‎​خواهید بدانید این سازمانهای کمک‎​رسانی کجا هستند؟ از نماینده خود بپرسید.

مشاوره، تعلیم و پشتیبانی ارائه می‎​دهد.

 کجا؟

Albrechtskreithgasse 19-21
1160 Wien

راه‎​های ارتباطی

+43 1 488 31 0
office@caritas-austria.at
Zur Website

مشاوره، تعلیم و پشتیبانی ارائه می‎​دهد.

 کجا؟

Steinergasse 3/12
1170 Wien

راه‎​های ارتباطی

+43 1 402 67 54
fluechtlingsdienst@diakonie.at
Zur Website

به شما می‎​گوید کدام خیریه‎​ها در نزدیکی شما قرار دارند. در قسمت بازگشت داوطلبانه به وطن خود به شما کمک می‎​کند.

 کجا؟

Albrechtskreithgasse 19-21
1160 Wien

راه‎​های ارتباطی

+43 1 448 31 447
rueckkehrhilfe@caritas-austria.at
Zur Website

به شما در جستجو کردن فامیل‎​تان کمک می‎​کند. در قسمت درخواست شما برای پیوند دوباره فامیل کمک می‎​کند.

 کجا؟

Wiedner Hauptstraße 32
1040 Wien

راه‎​های ارتباطی

ردیابی فامیل:
+43 1 589 00 126
tracing@roteskreuz.at
http://www.roteskreuz.at/migration-suchdienst/suchdienst/

پیوند دوباره فامیل:
+43 1 58 900 789
http://meinefamilie.roteskreuz.at

آیا کسی شما را آزار داده است؟ بعد از اینکه با پولیس صحبت کردید، مرکز محافظت در مقابل خشونت برای حمایت از شما با تماس خواهد گرفت

 کجا؟

In jedem Bundesland

Website:

Zur Website

برای دختران و زنان جوان:
اگر با ادعاهای دروغین برای آمدن به اتریش فریب خورده‎​اید و مورد سوء استفاده جسمی
و/یا مالی قرار گرفته‎​اید، به شما کمک می‎​کند.

 کجا؟

Lederergasse 35/12-15
1080 Wien

راه‎​های ارتباطی

Zur Website

اطلاعاتی در مورد اینکه کدام متخصصان در منطقه شما هستند به شما می دهد.

 کجا؟

Burggasse 81/7
1070 Wien

راه‎​های ارتباطی

+43 1 532 12 91
asylkoordination@asyl.at
Zur Website

اگر پناهندگی یا حفاظت تبعی داشته باشید به شما
کمک می‎​کند. در قسمت زبان، اشتغال و ادغام کمک می‎​کند.

 کجا؟

Landstraßer Hauptstraße 26
1030 Wien

راه‎​های ارتباطی

+43 1 715 10 51
wien@integrationsfonds.at
Zur Website

مشاوره نمی‎​دهد. بعضی اوقات دوسیه‎​های
بسیار سختی را با مراجع ذیصلاح در میان می‎​گذارد. از مشاور حقوقی خود سوال کنید آیا او می‎​خواهد با UNHCR به تماس شود.

 کجا؟

Wagramer Straße 5
PO Box 550
1400 Wien

راه‎​های ارتباطی

+43 1 260 605 306
ausvi@unhcr.org
Zur Website

از حقوق اطفال حمایت می‎​کند.

 کجا؟

در هر ایالت فدرال

راه‎​های ارتباطی

Zur Website

در مورد وضعیت زندگی فامیلی‎​تان با شما صحبت می‎​کند

 کجا؟

در هر ناحیه

راه‎​های ارتباطی

از کمک‎​رسان خود بپرسید!

برای پسران و مردان جوان:
اگر با ادعاهای دروغین برای آمدن به اتریش فریب خورده‎​اید و مورد سوء استفاده جسمی و/یا مالی قرار گرفته‎​اید، به شما کمک می‎​کند.

 کجا؟

Vienna Healthcare Group – Favoriten Clinic / فاورتین (Favoriten) گروپ مراقبت صحی وین – کلینیک
Kundratstraße 3
1100 Wien

راه‎​های ارتباطی

+43 699 174 82 186
kfn.via@gesundheitsverbund.at

Facebook: https://www.facebook.com/MEN-VIA-1662588767356813/
Zur Website 

پایگاه کوئیر به اشخاص لزبین، گی، دوجنس‎​گرا، ترنس و میان جنسی کمک و حمایت می‎​کند.

 کجا؟

Linke Wienzeile 102
1060 Wien

راه‎​های ارتباطی

+43 664 659 41 71
asylum@queerbase.at

Notschlafstellen für Jugendliche / پناهگاه‎​های اضطراری برای اشخاص جوان

 کجا؟

Neumayrgasse 4/Erdgeschoß
1160 Wien

راه‎​های ارتباطی

+43 1 897 52 19
Zur Website

 کجا؟

Mühlweg 26 (Seiteneingang)
3100 St. Pölten

راه‎​های ارتباطی

+43 676 886 447 40
Zur Website

 کجا؟

Schubertstraße 17
4020 Linz

راه‎​های ارتباطی

+43 732 60 93 48
Zur Website

 کجا؟

Hauptstraße 60
4040 Linz

راه‎​های ارتباطی

+43732714058
Zur Website

 کجا؟

Mühlgangweg 1
8010 Graz

راه‎​های ارتباطی

+43316482959
Zur Website

 کجا؟

Frauenwiese 31
8605 Kapfenberg

راه‎​های ارتباطی

+43 3862 229 63
Zur Website

 کجا؟

Siezenheimerstraße 7
5020 Salzburg

راه‎​های ارتباطی

+43 662 43 97 28
Zur Website

 کجا؟

Karawankenzeile 33A
9020 Klagenfurt

راه‎​های ارتباطی

+43 650 980 93 43
Zur Website

 کجا؟

Marksgasse 3
9500 Villach

راه‎​های ارتباطی

+43 664 886 548 81
Zur Website

 کجا؟

Pradlerstraße 75 (Hofeinfahrt)
6020 Innsbruck

راه‎​های ارتباطی

+43 512 58 00 59
Zur Website

Behörden und Gerichte / مراجع ذیصلاح و محکمه‎​ها

اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی بالای درخواست پناهندگی شما نظارت می‎​کند. اغلب در یک ایالت فدرال چندین دفتر وجود دارد: یک دفتر مرکزی منطقوی و یک دفتر شعبه. از مشاور حقوقی خود بپرسید. محکمه اداری فدرال در صورت شکایت به بررسی رای اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی می‎​پردازد. از مشاور حقوقی خود بپرسید.

 کجا؟

Otto Glöckel-Straße 24
2514 Traiskirchen Haus 17

راه‎​های ارتباطی

+43 2252 5052-7171
bfa-east-ost-einlaufstelle@bmi.gv.at
Zur Website

 کجا؟

Thalham 80
4880 St. Georgen im Attergau

راه‎​های ارتباطی

+43 59133 45 7604
bfa-east-west-einlaufstelle@bmi.gv.at
Zur Website

 کجا؟

Modecenterstrasse 22
1030 Wien

راه‎​های ارتباطی

+43 59133 98 7004
BFA-Einlaufstelle@bmi.gv.at
Zur Sicherheit

 کجا؟

Hernalser Gürtel 6-12
1080 Wien

راه‎​های ارتباطی

+43 59133 98 7801
BFA-RD-W-Einlaufstelle@bmi.gv.at

 کجا؟

Maria-Theresien-Ring 9
2700 Wiener Neustadt

راه‎​های ارتباطی

+43 59133 35 7001
BFA-RD-N-Einlaufstelle@bmi.gv.at

 کجا؟

Neusiedler Straße 24-26
7000 Eisenstadt

راه‎​های ارتباطی

+43 59133 15 7001
BFA-RD-B-Einlaufstelle@bmi.gv.at

 کجا؟

Derfflingerstraße 1
4020 Linz

راه‎​های ارتباطی

+43 59133 45 7001
BFA-RD-O-Einlaufstelle@bmi.gv.at

 کجا؟

Sauraugasse 1
8010 Graz

راه‎​های ارتباطی

+43 59133 65 7001
BFA-RD-ST-Einlaufstelle@bmi.gv.at

 کجا؟

Trattengasse 34
9500 Villach

راه‎​های ارتباطی

+43 59133 25 7001
BFA-RD-K-Einlaufstelle@bmi.gv.at

 کجا؟

Münchner Bundesstraße 202
5020 Salzburg

راه‎​های ارتباطی

+43 59133 55 7001
BFA-RD-S-Einlaufstelle@bmi.gv.at

 کجا؟

Dr.-Franz-Werner-Straße 34
6020 Innsbruck

راه‎​های ارتباطی

+43 59133 75 7001
BFA-RD-T-Einlaufstelle@bmi.gv.at

 کجا؟

Reichsstraße 175
6800 Feldkirch

راه‎​های ارتباطی

+43 59133 85 7001
BFA-RD-V-Einlaufstelle@bmi.gv.at

 کجا؟

Erdbergstraße 192-196
1030 Vienna

راه‎​های ارتباطی

+43 1 60149 0
einlaufstelle@bvwg.gv.at
Zur Website

 کجا؟

Derfflingerstraße 1
4020 Linz

 کجا؟

Schlögelgasse 9
8010 Graz

 کجا؟

Werner-von-Siemens-Straße 7
6020 Innsbruck

Inhaltsverzeichnis
Zurück zur Übersicht